Obchodní podmínky

internetového obchodu www.relleciga.cz

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran medzi prodávajícím a kupujícím vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku mimo obchodní prostory (dále jen „kupní smlouva“), jejímž předmětem je prodej a koupě zboží prostřednictvím internetového obchodu www.relleciga.cz
2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy specifikované v čl. I ods. 1 těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
3. Tyto obchodní podmínky jsou vypracované v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a s dalšími relevantními právními předpisy.
4. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránce internetového obchodu www.relleciga.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
5. Kupující zasláním objednávky potvrdzuje, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil a jejich obsahu porozuměl.

Článek II
Vymezení pojmů

1. Predávajícím je provozovatel internetového obchodu www.relleciga.cz:
Obchodní jméno: GLETT s.r.o.
reg.: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vl. č. 59002/L
Sídlo: Relleciga Glett, s.r.o. Okružná 97 022 04 Čadca
IČO: 47 040 513
DIČ: 2023772212
IČ DPH: SK2023772212
email: info@relleciga.cz
tel.: 0911741836
2. Kupujícím je fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.relleciga.cz.
3. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavíra prodávající – podnikatel se spotřebitelem
4. Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nebítkového katalogu.

Článek III
Uzavření kupní smlouvy

1. Seznam zboží na stránkách internetového obchodu www.relleciga.cz je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží je uvedena u každého produktu zvlášť, příp. bude potvrzena prodávajícím na základě poptávky kupujícího.
2. Zboží nabízené prodávajícím je možné objednat prostřednictvím webového sídla. Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu postupujete tak, že vybrané zboží umístěte do košíku kliknutím "Přidat do košíku". Po ukončení nakupování kliknutím na nákupní košík se dostanete na podstránku nákupního košíku, kde po sumarizaci vybraného zboží kliknutím "Přejít k objednávce" přejdete na stránku, kde vyplníte fakturační, příp. i dodací údaje, zvolíte způsob dodání a platby. Následně Kliknutím na ,,Závazně objednávám s povinností platby" svou objednávku závazně potvrdíte.
3. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
4. Objednávka uskutečněná prostřednictvím jakéhokoliv prostředku dálkové komunikace je závazná.
5. Spotřebitel odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu uzavření kupní smlouvy mailem. Doručením potvrzení se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit nebo zrušit ji lze pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
7. Prodávající má však právo uzavření kupní smlouvy odmítnout, provedenou objednávku zboží zrušit a zboří nedodat.
8. Kupující odesláním objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Článek IV
Zákaznický účet

1. Kupující e může při zadávání objednávky nebo kdykoliv jindy registrovat na stránce prodávajícího a vytvořit si zákaznický účet. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2. Vytvoření zákaznického účtu je bezplatné.
3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Článek V
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Předmětem kupní smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran.
2. Prodávající je povinen zejména:
• dodat kupujúcimu zboží v jakkosti a provedení dle jím uvedené specifikace nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a účel užívání,
• poskytnout spotřebiteli informace ve smyslu všech relevantních právních předpisů,
• zabalit zboží na přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození,
• dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení řádně a včas,
• dodat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím všechny doklady potřebné k řádné převzetí a užívání zboží v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny řádně a včas.
4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5. Kupující je povinen zejména:
• včas převzít zboží v místě určení,
• zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, pokud se strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající,
• při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
• potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
6. Kupující má právo na dodané zboží prodávajícím řádně a včas.

Článek VI
Cena zboží

1. Ceny jednotlivých produktů jsou na stránkách internetového obchodu www.relleciga.cz aktuální a platné. Uváděny jsou včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků.
2. Konečná cena je sumární cena uváděna v objednávkovém formuláři těsně před odesláním závazné objednávky. Konečná cena je uváděna včetně DPH, ostatních daní a poplatků (např. Poštovné), které musí kupující zaplatit pro získání zboží. Tuto cenu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou stran.
3. Prodávající je vázán svou nabídkou včetně ceny zboží, po celou dobu zveřejnění na zboží na webovém sídle.
4. Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek a platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě.
5. Dokladem o prodeji včetně ceny zboží je faktura (daňový doklad), která je přiložena k zásilce, přičemž zároveň slouží jako dodací a záruční list.


Článek VII
Poštovné a balné

1. Náklady na dodání zboží nese kupující, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Objednané zboží se doručuje prostřednictvím dopravce.
2. Náklady na dodání zboží do zahraničí budou vypočítány individuálně na základě hmotnosti zboží.
3. Prodávající si balné neúčtuje.

Článek VIII
Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží, a to ve lhůtě splatnosti, nejpozději však při převzetí zboží.
2. Kupující může kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:
• Platba přes PayPal
• Online platba GoPay
• Na dobírku
Cenu za objednané zboží kupující zaplatí až při jeho převzetí od dopravcu. Při tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky cenu za dobírku, která je započtena v ceně objednávky. Poplatek za dobírku je 0,00 € s DPH k ceně poštovného.
3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

Článek IX
Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží ve lhůtě do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, dohodnou se smluvní strany na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění. O dodání zboží bude kupující informován e-mailem. Kurýrní společnost doručuje zboží zpravidla do 24 hodin od odeslání zásilky.
2. Kupující převezme zboží v místě, které je uvedeno v objednávce, a to osobně nebo zajistí, aby zboží převzala jím zmocněná osoba.
3. Náklady na dodání zboží závisí na zvoleném způsobu dodání, přičemž přesná kalkulace nákladů na dodání se zobrazí v objednávce při volbě způsobu dodání.
4. Od okamžiku předání zboží k přepravě dopravci, odpovídá za případnou škodu dopravce. Z uvedeného důvodu je nutné, aby kupující nebo jím pověřená osoba při přebírání zboží zkontrolovala, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je třeba na místě sepsat s dopravcem záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. O této skutečnosti je třeba sepsat s dopravcem záznam.
6. V případě, že kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, prodávající nemusí uznat případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.
7. Po převzetí zboží je kupující povinen zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných nedostatcích. V případě, že kupující zjistí poškození zboží nebo jinou vadu až po jeho převzetí, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem na info@relleciga.cz. Poškozené zboží bude okamžitě nahrazeno novým.
8. Při převzetí zboží je kupující nebo jím pověřená osoba, povinna podepsat dodací list.

Článek X
Nabývání vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Článek XI
Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
● ode dne převzetí zboží,
● ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
● ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího :

Relleciga - Glett, s.r.o. Jablunkov 1207 739 91 Jablunkov Na adresu Jablunkov 1207 je možné posielať balíky kuriérom, Zásielkovňou alebo Českou poštou.
info@relleciga.cz
Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.
3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
6. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
8. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.
9. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.
10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Článek XII
Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Ustanovení uvedená v čl. XII ods. 2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4. Kupujúci je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu vlastnického práva (nebezpečí škody na věci-zboží) a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
5. Prodávajíci poskytuje kupujúcimu záruku na jakkost zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí tyto vady oznámit prodávajícimu buď písemně na adresu Relleciga - Glett, s.r.o. Jablunkov 1207 739 91 Jablunkov Na adresu Jablunkov 1207 je možné posielať balíky kuriérom, Zásielkovňou alebo Českou poštou., a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebo ve stejné lhůtě telefonicky, či emailem na reklamace@relleciga.cz. Kupujúci je současně při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, povinen oznámit prodávajícimu, jaké své právo z vady zboží uplatňuje.
6. Prodávajíci je povinen vyjádřit se k uplatněné reklamaci bez zbytečného odkladu po doručení reklamovaného zboží a v případě oprávněné reklamace vadu/y odstranit v přiměřené lhůtě. Reklamované zboží není možné zasílat prodávajicimu zpět na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku prodávajíci nepřebírá!
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující - zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
10. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
11. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prod nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávajíci nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Článek XIII
Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Článek XIV
Platnost smlouvy

1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností obou stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.

Článek XV
Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje kupujících zpracovává prodávající v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
2. Podmínky zpracování osobních údajů provozovatelem jsou specifikovány na internetové stránce www.relleciga.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článok XVI
Záverečné ustanovenia


1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.relleciga.cz v den odeslání objednávky kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.
3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
4. Tyto obchodní podmínky jsou vypracované advokátní kanceláří Lanikova Group, s.r.o. pro provozovatele internetového obchodu, přičemž jsou chráněny ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Bez souhlasu autora je zakázáno toto autorské dílo jakýmkoli způsobem použít, a to zejména, nikoliv však výlučně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.
5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24.6.2021.


Formulář pro odstoupení od smlouvy
Relleciga - Všechna práva vyhrazena. ©2024Powered by RELLECIGA EUROPE
phone-handsetcross-circle