Chci reklamovat zboží, jak mám postupovat?

Na zboží, které sis zakoupil/a na e-shopu www.relleciga.cz se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Jako záruční doklad slouží potvrzení objednávky, kterou přikládáme ke zboží. Zboží, které si přeješ reklamovat, nám spolu s potvrzením objednávky a vyplněným reklamačním formulářem zašli Českou poštou na níže uvedenou adresu. Zboží přijaté na sklad posuneme na reklamační oddělení ao vyřízení reklamace tě budeme informovat e-mailem, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.
Reklamační formulář najdeš na svém emailu nebo si jej stáhni na odkazu níže. Výtištěný formulář vypiš perem co nejčitelněji a nejdetailněji, zejména informaci o jaké poškození jde a zda máš zájem zboží vyměnit nebo vrátit.

Pokud máš jakékoli dotazy ohledně vrácení zboží, klidně nás kontaktuj:
telefonicky na čísle: +421 911 741 836 (Po-Pát: 9:00 - 16:00) (Po-Pá: 8:00 – 16:00) nebo e-mailem na: reklamace@relleciga.cz

Reklamační řád

při uplatnění reklamace u prodávajícího GLETT s.r.o.

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při řešení reklamací a způsob provedení záručních oprav.
2. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího a kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem.
3. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím spotřebitelem u prodávajícího:
Obchodní jméno: GLETT s.r.o.
reg.: Obchodní rejstřík Okresního soudu Žilina, odd. Sro., vl. čj. 59002/L
Adresa: U Hluška, Chalupkova 159/6, 022 01 Čadca
IČ: 47 040 513
DIČ: 2023772212
IČ DPH: SK2023772212
email: info@relleciga.cz
tel.: 0911741836
4. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující projevuje souhlas s obchodními podmínkami a tímto Reklamačním řádem.
5. Zboží zakoupené v prodávajícího lze reklamovat ve 2 případech:
a) Reklamace v rámci záruční doby
b) Reklamace v množství, druhu, ceny a pod.

Článek II
Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti uváděné prodávajícím, případně jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající k použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.
2. Právní úprava odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí § 620 a násl. Obč. zák.
3. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců.
5. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.
6. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi. Záruční list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.
7. Záručním listem je doklad o koupi – faktura, která slouží zároveň i jako dodací list.
8. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
• mechanickým poškozením zboží,
• používáním zboží v podmínkách které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
• neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
• nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s obecnými zásadami,
• přírodními živly nebo vyšší mocí.

Článek III
Uplatnění reklamace

1. Kupující může uplatnit reklamaci jednou z následujících možností:
a) vyplněním reklamačního formuláře a jeho zasláním poštou na adresu sídla prodávajícího nebo elektronickou poštou,
b) sepsáním reklamace a zasláním poštou na adresu sídla prodávajícího nebo elektronickou poštou.
2. Při uplatnění reklamace kupující zašle na výše uvedenou adresu spolu s vadným zbožím vyplněný reklamační formulář, daňový doklad prokazující koupi zboží a doklad o doručení (dále jen „požadované doklady“).
3. Kupující uvede v reklamačním formuláři následující údaje:
• identifikace kupujícího,
• číslo elektronické objednávky,
• popis zboží, které si kupující žádá vrátit/vyměnit s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny,
• název a číslo bankovního účtu kupujícího a kód banky,
• datum a podpis kupujícího.
4. Pokud kupující nedoručí spolu se zbožím, které si přeje reklamovat, i požadované doklady, prodávající vyzve kupujícího, aby dodatečně doručil požadované doklady.
5. Pokud spolu s požadovanými doklady není přiloženo zboží, které je předmětem reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží reklamovat.
6. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.
7. Při zpětném zasílání je zboží třeba zabalit tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození zboží při přepravě může mít za následek neuznání reklamace.

Článek IV
Nároky z uplatněné reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Kupující má právo uplatnit nároky za vady zboží po dobu trvání záruční doby.
2. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
3. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Článek V
Vyřízení reklamace

1. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o přijetí (uplatnění) reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
2. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
3. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňující zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Tím není dotčena povinnost prodávajícího podle odstavce 9.
4. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního řízení se do záruční doby nepočítá. V případě výměny věci za novou, začíná běžet nová záruční doba od jejího převzetí.
6. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
7. Kupující má právo na úhradu nákladů (zejména poštovného), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

Článek VI
Závěrečná ustanovení

1. Tento reklamační řád je vypracován advokátní kanceláří Lanikova Group, s.r.o. pro provozovatele internetového obchodu www.relleciga.cz, přičemž je chráněn ve smyslu zákona 185/2015 Sb. Autorský zákon ve znění pozdějších právních předpisů. Bez souhlasu autora je zakázáno toto autorské dílo jakýmkoli způsobem použít, a to zejména, nikoli však výlučně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.
2. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.6.2021.
Relleciga - Všechna práva vyhrazena. ©2024Powered by RELLECIGA EUROPE
phone-handsetcross-circle