Ochrana osobních údajů

1. Kupující si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu na stránce www.relleciga.cz

2. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu ust. § 10 odst. 1 3 písm. b) zákona 122/2013Z.z. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“), prodávající, jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

3. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech , týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží.

4. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně pro účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

7. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu u 9.5 těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

8. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
a). své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek;
b). identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci;
c). účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím; d). že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, je-li kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu, je-li kupující právnickou osobou;
d). že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout.

9. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ, ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

10. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat
a). potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,
b). účel zpracování osobních údajů,
c). v obecně srozumitelné formě informace o zpracování svých osobních údajů v informačním systému ao jeho stavu v rozsahu:
- identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován;
- identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, nepostupuje-li prodávající při získávání osobních údajů podle § 8 ZnOOÚ;
d). v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje ke zpracování,
e). v obecně srozumitelné formě opis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
f). doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího k zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
- poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; získává-li prodávající osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, sdělí jí i čas platnosti souhlasu, a jestliže kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje;
- informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny;
- formu zveřejnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny,
- třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů;
g). opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
h). likvidaci jeho osobních údajů, byl-li splněn účel jejich zpracování; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
i). likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení ZnOOÚ nebo jiného platného právního předpisu ČR.

11. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči: zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
a). využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
b). poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

12. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

13. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dosah, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování. jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě dle článku. Čl. 18. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon.

14. Uplatní-li kupující své právo písemně az obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující upravená opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího , doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.

15. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu a ochranu osobních údajů. Nemá-li kupující způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

16. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího podle tohoto článku. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo požadavku.

17. Omezení práv kupujícího, podle § 28 ods. 2 ZnOOÚ, prodávající neprodleně písemně oznámí dotyčné osobě a Úřadu má ochranu osobních údajů.

18. Prodávající oznamuje těmto kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám, a to výrobním společnostem jednotlivých výrobků a jejich přepravním společnostem.
Relleciga - Všechna práva vyhrazena. ©2024Powered by RELLECIGA EUROPE
phone-handsetcross-circle