Chci reklamovat zboží, jak mám postupovat?

Na zboží, které sis zakoupil/a na e-shopu www.relleciga.cz se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Jako záruční doklad slouží faktura, kterou přikládáme ke zboží. Zboží, které si přeješ reklamovat, nám spolu s fotokopií faktury a vyplněným reklamačním formulářem zašli na níže uvedenou adresu. Zboží přijaté na sklad posuneme na reklamační oddělení ao vyřízení reklamace tě budeme informovat e-mailem, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

RELLECIGA

Glett s.r.o 

Jablunkov 1207

739 91 Jablunkov

Reklamační formulář najdeš na svém emailu nebo si jej stáhni ZDE. Formulář vypiš co nejčitelněji a nejdetailněji, zejména informaci o jaké poškození jde. Pokud nebudeme umět zboží opravit nebo vyměnit za stejný kus, vrátíme ti peníze.

Pokud máš jakékoli dotazy ohledně vrácení zboží, klidně nás kontaktuj: telefonicky na čísle +421 911 741 836

(Po-Pia: 8:00 – 16:00) nebo e-mailem na reklamacie@relleciga.sk

Reklamační formulář  

 

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace) – celé znění

1. Jde-li o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Je-li na zboží nebo na jeho obalu vyznačena lhůta použitelnosti a/nebo lhůtě minimální trvanlivosti, má kupující právo reklamovat zboží pouze do uplynutí vyznačených lhůt. Pokud je na prodávaném výrobku nebo jeho obalu vyznačena lhůta, do které musí být výrobek použit, záruční doba skončí po uplynutí této doby. Vyřízením reklamace výměnou vadného zboží za zboží bezvadné, plyne na nové zboží záruční lhůta znovu od jeho převzetí po termín spotřeby uvedeném na obalu. Za chyby potravin se považují chyby neodstranitelné. Kupující má proto při reklamaci právo požadovat dle vlastního uvážení výměnu zboží za zboží bezvadné, slevu z úplné ceny nebo vrácení kupní ceny.

2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za zboží bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

4. Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

5. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, která mu vyplývají z ust. § 623 Občanského zákoníku (bod 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

7. Prodávající odpovídá za vadu zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo je poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy Čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně obeznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 1 zákona č.250/2007 S . z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst je.

9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

10. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího odpovědnost za vadu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle čl. 8 bodů 1. až 5. Těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamace“), např. ve formě vyplněného formuláře pro uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání k reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vad zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv, vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku si uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen „určená osoba“). Seznam určených osob je uveden v záručním listu nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

12. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží, a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, kterému vyplývají z čl.8 bodu 1. až 3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 občanského zákoníku) a právech, které mu vyplývají z čl. 8 bodů 4 . až 5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občanského zákoníku). Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

13. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, a zároveň je povinen bezodkladně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

14. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží, ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.

15. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

16. Kupující nemá právo uplatnit si právo odpovědnosti za vadu, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých, s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

17. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

18. Prodávající neodpovídá za vady zboží:


A). jde-li o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek,

B). neuplatnil-li kupující své právo, týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží dokonce záruční doby zboží,

C). je-li vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

D.) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

E.) vznikla-li vada zboží neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

F.) vznikla-li vada zboží poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami obvyklého používání zboží,

G). jestliže vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,

H). vznikla-li vada zboží poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

I.) vznikla-li vada zboží neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

J). vznikla-li vada zboží zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

19. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:


A). předáním opraveného zboží;

B). výměnou zboží,

C). vrácením kupní ceny zboží,

D). vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

E). písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

F). odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.


20. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní, kurýrní nebo donáškové služby.

21. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem, a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

22. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží. To platí pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.

23. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

24. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

25. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího následujícím způsobem: A). prodávající zajistí odstranění vady, nebo B). prodávající vadné zboží vymění.

26. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí bezodkladně podle čl. 10. 8 bodu 15. Těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

27. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu, vícekrát se opakující odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bezvadné, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího reklamaci následujícím způsobem:

A). výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

B). v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

28. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bezvadné a kupující bezodkladně neurčí podle čl. 10.2. 8 bodu 15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

29. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle čl.8 bodu 14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

30. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

31. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

32. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle čl. 3. 8 bodu 1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tu samou jedinečnou vadu (nikoli vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

33. Ustanovení Čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.9