Obchodní a reklamační podmínky elektronického obchodu www.relleciga.cz

 

Preambula

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Glett, s.r.o, se sídlem U Hluška, Chalupkova 159/6, 022 01 Čadca, IČ: 47040513, zapsaná na Okr. soudu Žilina, odd. Sro, vl.č.59002/L (dále jen "prodávající" v příslušném tvaru) a kupujícím přičemž ve smyslu zákona č.102/2014 S.z. může být fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží, výrobky nebo služby pro účely jejího prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání (dále v textu jen „kupující“ v příslušném tvaru); jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.relleciga.sk

 

Kontaktní a fakturační údaje prodávajícího:

 

Glett, s.r.o

Chalúpková 159/6

02201 Čadca

IČO: 47040513

DIČ: 2023772212

IČ DPH: SK2023772212

 

Obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 59002/L

Tel: +421 911 741 836

Email pro kontakt se spotřebitelmi: info@relleciga.sk

Bankové spojení: SK3802000000003153479351 VUB Banka

Swift kod : SUBASKBX

 

Orgán kontroly a dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk ( Elektronické podanie podnetov na prešetrenie 1)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 01179 Žilina, Odbor výkonu dozoru, +421417632130, za@soi.sk

 

Orgán alternativního řešení spotřebitelských sporů:

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia, Dobrianskeho 66, 068 01 Medzilaborce

www.alternativne-riesenie-sporov.sk www.spotrebitelskecentrum.sk ( Elektronická podateľňa pre riešenie sporov 2) podatelna@spotrebitelskecentrum.sk; +421 2 21 02 59 60

 

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, v níž si dohodnou podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)

2. Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, je-li zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

 

3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu www.relleciga.cz, kterou provozuje prodávající, zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné 1 http:// www.soi.cz/cs/Podávání-podnětů-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 2 http://spotrebitelskecentrum.sk/podání 1/17 volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak.

 

4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedenou na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

 

5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

 

6. E-shopem nebo elektronickým informačním systémem prodejce se rozumí veřejně dostupný počítačový systém, jehož prostřednictvím může návštěvník provést objednávku zboží nebo služeb.

 

7. Zbožím, výrobkem a službou jsou všechny produkty zveřejněny na webových stránkách elektronického obchodu www.relleciga.scz.

 

II. Způsob uzavírání kupní smlouvy

1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující, kteří v den provedení objednávky dovršil 18. rok života, prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek, uvedených v této objednávce (dále jen „objednávka“).

 

2. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky
prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení doručení objednávky“). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.

 

3. Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.

4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

 

5. Kupní smlouva je uzavřena doručením zálohové faktury nebo řádné faktury v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu nebo uhrazením kupní ceny prostřednictvím elektronických platebních prvků nebo jiným řádným potvrzením přijetí objednávky a souhlasu s uzavřením smlouvy ze strany prodejce.

6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích, týkajících se reklamačních,platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že kupujícího informoval o:

 

A). hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího;

B). obchodním jménu a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;

C). telefonním čísle prodávajícího ao dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího av čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;D). adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

E). celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky , nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

F). platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

G). informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

H). poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář na odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;

I). informaci, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, bude nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 2. 3 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a odstoupí-li od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

J). povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, odstoupí-li kupující od smlouvy, o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;

K). okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;

L). poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby dle ust. § 622 a 623 Občanského zákoníku informoval v čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

M). existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad než stanoví ust. § 502 občanského zákoníku, jestliže ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, je-li taková pomoc poskytována, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 1. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

N). existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, ao způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit nebo získat jejich znění informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího;

O). délce trvání smlouvy, jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, nebo jde-li o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, také informaci o podmínkách vypovězení smlouvy informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;

P). minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

​​​ ​​R). povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční jistotu na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, jestliže z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek;

S). funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, je-li to vhodné, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

T). kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, je-li to vhodné, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

U). možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,

V). úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

W). o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

X). o tom, že jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je slovenský jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

7. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů dle čl. 2. 2 bod 6. písm . ) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží dle Čl. 2 6. . těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

 

 

Odstúpenie od zmluvy

Slevové kupóny a DÁREK ZDARMA
V rámci marketingových akcí je možnost získat DÁREK ZDARMA nebo kupón na slevu z nákupu při objednávce zboží nad určenou částku. Dosažením této částky se sleva automaticky uplatní při uvedení přesného znění slevového kupónu na webstránce www.relleciga.cz v části nákupní košík. V případě Dárku zdarma je tento produkt při dosažení určené výše objednávky automaticky vložen bezplatně do košíku. Internetový obchod www.relleciga.cz si vyhrazuje na začátek, případné změny a ukončení akce "dárek zdarma", které budou ohlášeny na sociálních sítích Instagram a Facebook. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy, resp. vrátí část zboží a částka objednávky klesne pod částku potřebnou k jeho uplatnění, je spolu se zbožím povinen vrátit i nepoužívaný a nepoškozený dárek. V případě, že si zákazník přeje dárek ponechat, avšak jeho objednávka klesne pod objednávanou částku pro jeho získání, hradí dárek v plné hodnotě, resp. mu bude hodnota dárku odečtena z částky vráceného zboží. V případě vyprodání požadované velikosti dárku, prodávající si vyhrazuje právo na změnu velikosti bez nutnosti informace kupujícího. Kupující bere na vědomí, že pokud je dárek z objednávky vyprodán, může nastat v objednávce změna velikosti nebo změna dárku.

VIP CLUB a VIP SLEVA ve výši 10% je použitelná při objednávce s částkou zboží. U slevových kódů od influencerů částka objednávky není při aplikování kódu limitována, avšak pro získání dárku zdarma, nesmí hodnota zboží klesnout pod požadovanou částku. V případě vyprodání požadované velikosti dárku, prodávající si vyhrazuje právo na změnu velikosti bez nutnosti informace kupujícího. Kupující bere na vědomí, že pokud je dárek z objednávky vyprodán, může nastat v objednávce změna velikosti nebo změna dárku.